fulllogo_transparent_nobuffer

0936 394 683

Tổng đài Tư Vẫn Miễn Phí

Danh sách các Thuốc Thử Dược theo Dược Điển Nhật - Japanese Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari

Danh sách các Thuốc Thử Dược theo Dược Điển Nhật - Japanese  Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari
danh-sach-cac-thuoc-thu-duoc-theo-duoc-dien-nhat-japanese-pharmacopoeia-cpachem-bungari - ảnh nhỏ  1

Tên sản phẩm: Danh sách các Thuốc Thử Dược theo Dược Điển Nhật - Japanese Pharmacopoeia, CPAChem, Bungari

Giá: Liên Hệ

Reagents, Test Solutions

Lượt xem 307

Reagents, Test Solutions

Ref. Number Description Volume msr Validity
JPH105a Acetic acid, dilute 1000 ml 24
JPH118 Acetic acid-sodium acetate TS 1000 ml 12
JPH119 Acetic acid-sodium acetate TS 0.02 mol/l 1000 ml 12
JPH120 6 mol/L Acetic acid TS 100 ml 24
JPH120a 6 mol/L Acetic acid TS 1000 ml 24
JPH121 Acetic acid TS 0.25 mol/l 1000 ml 24
JPH122 Acetic acid (100)-sulfuric acid TS 100 ml 24
JPH123 Acetic acid (31) 100 ml 24
JPH123a Acetic acid (31) 1000 ml 24
JPH124 Acetic anhydride-pyridine TS 100 ml 12
JPH125 Alizarin complexone TS 100 ml 12
JPH126 Alizarin red S TS 100 ml 12
JPH127 Alizarin yellow GG-thymolphthalein TS 100 ml 12
JPH128 Alizarin yellow GG TS 100 ml 12
JPH129 Alkali copper TS 100 ml 12
JPH130 Alkaline copper TS 100 ml 12
JPH131 Alkaline glycerin TS 100 ml 12
JPH132 Aluminon TS 100 ml 12
JPH133 Aluminum (III) chloride TS 100 ml 12
JPH134 4-Aminoacetophenone TS 100 ml 12
JPH141 Ammonia copper TS 100 ml 12
JPH142 Ammonia-ethanol TS 100 ml 12
JPH143 Ammonia-saturated 1-butanol TS 100 ml 12
JPH144 Ammonia TS 100 ml 12
JPH144a Ammonia TS 1000 ml 12
JPH145 Ammonia water 1 mol/l 100 ml 12
JPH146 Ammonia water 13.5 mol/l 100 ml 12
JPH147 Ammonium acetate TS 100 ml 12
JPH148 Ammonium acetate TS 0.5 mol/l 100 ml 12
JPH149 Ammonium carbonate TS 100 ml 12
JPH150 Ammonium chloride-ammonia TS 100 ml 12
JPH152 Ammonium chloride TS 100 ml 24
JPH153 Ammonium dihydrogenphosphate TS 0.02 mol/l 100 ml 12
JPH155 Ammonium iron (III) sulfate TS 100 ml 12
JPH156 Ammonium iron (III) sulfate TS acidic 100 ml 12
JPH157 Ammonium iron (III) sulfate TS dilute 100 ml 12
JPH158 Ammonium oxalate TS 100 ml 12
JPH159 Ammonium peroxodisulfate 10% TS 100 ml 12
JPH161 Ammonium thiocyanate-cobalt (II) nitrate TS 100 ml 12
JPH162 Ammonium thiocyanate TS 100 ml 12
JPH163 Anthrone TS 100 ml 3
JPH164 Arsenic (III) trioxide TS 100 ml 12
JPH165 Arsenic trioxide TS 100 ml 12
JPH167 Barium chloride TS 100 ml 24
JPH168 Barium nitrate TS 100 ml 12
JPH169 Bismuth nitrate TS 100 ml 12
JPH170 Bismuth potassium iodide TS 100 ml 12
JPH171 Bismuth subnitrate TS 100 ml 12
JPH179 Bromine-acetic acid TS 100 ml 3
JPH180 Bromine TS 100 ml 3
JPH181 Bromocresol green-crystal violet TS 100 ml 12
JPH182 Bromocresol green-methyl red TS 100 ml 12
JPH183 Bromocresol green-sodium hydroxide-acetic acid-sodium acetate TS 100 ml 12
JPH184 Bromocresol green-sodium hydroxide-ethanol TS 100 ml 12
JPH185 Bromocresol green-sodium hydroxide TS 100 ml 12
JPH186 Bromocresol green TS 100 ml 24
JPH187 Bromocresol purple-dipotassium hydrogenphosphatecitric acid TS 100 ml 12
JPH188 Bromocresol purple-sodium hydroxide TS 100 ml 12
JPH189 Bromocresol purple TS 100 ml 24
JPH190 Bromophenol blue-potassium biphthalate TS 100 ml 12
JPH191 Bromophenol blue TS 100 ml 24
JPH192 Bromophenol blue TS 0.05% 100 ml 12
JPH194 N-Bromosuccinimide TS 1000 ml 12
JPH195 Bromothymol blue-sodium hydroxide TS 100 ml 12
JPH196 Bromothymol blue TS  100 ml 12
JPH197 Calcium chloride TS 100 ml 12
JPH199 Cerium (III) nitrate TS 100 ml 12
JPH200 Cerium (IV) tetraammonium sulfate-phosphoric acid TS 100 ml 12
JPH201 Cerium (IV) tetraammonium sulfate TS 100 ml 12
JPH202 Chloral hydrate TS 100 ml 12
JPH203 Chromium (VI) trioxide TS 100 ml 12
JPH204 Chromotropic acid TS 100 ml 12
JPH205 Citric acid-acetic acid TS 100 ml 12
JPH206 Citric acid-phosphate-acetonitrile TS 100 ml 12
JPH207 Citric acid TS 0.01 mol/l 100 ml 12
JPH209 Cobalt (II) chloride-ethanol TS 100 ml 12
JPH210 Cobalt (II) chloride TS 100 ml 12
JPH211 Congo red TS 100 ml 24
JPH212 Copper (II) acetate TS strong 100 ml 12
JPH213 Copper (II) chloride-acetone TS 100 ml 12
JPH214 Copper (II) sulfate solution alkaline 1000 ml 12
JPH215 Copper (II) sulfate TS 100 ml 12
JPH216 m-Cresol purple TS 100 ml 24
JPH217 Cresol red TS 100 ml 12
JPH218 Crystal violet TS 100 ml 12
JPH219 Cupriethylenediamine TS 1 mol/l 1000 ml 12
JPH220 2,3-Diaminonaphthalene TS 100 ml 12
JPH221 2,4-Diaminophenol hydrochloride TS 100 ml 6
JPH222 Dichlorofluorescein TS 100 ml 12
JPH223 Dilute bismuth subnitrate-potassium iodide TS for spray 100 ml 12
JPH224 4-Dimethylaminobenzaldehyde-hydrochloric acid TS 100 ml 12
JPH225 4-Dimethylaminobenzylidene rhodanine TS 100 ml 12
JPH226 1,3-Dinitrobenzene TS alkaline (0.008mol/l solution) 100 ml 12
JPH227 4,4-Dinitrophenylhydrazine-diethylene glycol dimethyl ether TS 100 ml 6
JPH228 4,4-Dinitrophenylhydrazine-ethanol TS 100 ml 6
JPH229 2,4-Dinitrophenylhydrazine TS 100 ml 6
JPH230 Diphenylamine-acetic acid TS 100 ml 12
JPH231 Diphenylamine TS 100 ml 12
JPH232 Diphenylcarbazone TS 100 ml 12
JPH235 Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate 0.1 mol/lL TS 1000 ml 24
JPH236 Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate 0.04 mol/l TS 1000 ml 24
JPH245 Disodium hydrogen phosphate TS 100 ml 12
JPH246 Disodium hydrogen phosphate 0.05 mol/l TS 1000 ml 12
JPH247 Disodium hydrogen phosphate 0.5 mol/l TS 1000 ml 12
JPH248 2,6-Di-tert-butylcresol TS 100 ml 12
JPH249 Dragendorff's TS (A+B) 100 ml 6
JPH250 Edetate Disodium TS 1000 ml 12
JPH251 Eriochrome black T-sodium chloride indicator 100 ml 12
JPH252 Ethanol, aldehyde-free 1000 ml 12
JPH253 Ethanol dilute 1000 ml 12
JPH254 Ethylenediamine TS 100 ml 12
JPH255 Fehling's TS (A+B) 500+500 ml 12
JPH256 Fehling's TS for amylolytic activity test (A+B) - 500 ml solution A and 500 ml solution B 1000 ml 12
JPH257 Ferric Ammonium Sulfate TS 100 ml 12
JPH258 Fluorescein sodium TS 100 ml 12
JPH259 Folin's TS 100 ml 12
JPH260 Folin's TS dilute 100 ml 12
JPH260a Folin's TS dilute 1000 ml 12
JPH261 Formaldehyde solution TS 100 ml 12
JPH262 Fuchsin-ethanol TS 100 ml 12
JPH268 Griess-Romijin's nitric acid reagent 30 g 12
JPH269 Griess-Romijin's nitrous acid reagent 100 ml 12
JPH270 Hanus' TS 100 ml 12
JPH272 Hydrochloric acid, dilute 100 ml 12
JPH272a Hydrochloric acid, dilute 1000 ml 12
JPH273 Hydrochloric acid-ethanol (95) TS 100 ml 12
JPH274 Hydrochloric acid-methanol 0.01 mol/l TS 100 ml 24
JPH275 Hydrochloric acid-methanol 0.05 mol/l TS 100 ml 24
JPH276 Hydrochloric acid-2-propanol TS 100 ml 12
JPH278 Hydrochloric acid purifed 100 ml 12
JPH279 Hydrochloric acid 0.001 mol/l TS 1000 ml 12
JPH280 Hydrochloric acid 0.01 mol/l TS 1000 ml 12
JPH281 Hydrochloric acid 0.02 mol/l TS 1000 ml 12
JPH282 Hydrochloric acid 0.05 mol/l TS 1000 ml 12
JPH283 Hydrochloric acid 0.1 mol/l TS 1000 ml 12
JPH284 Hydrochloric acid TS 0.2 mol/l 1000 ml 12
JPH285 Hydrochloric acid 0.5 mol/l TS 1000 ml 12
JPH286 Hydrochloric acid 1 mol/l TS 1000 ml 24
JPH287 Hydrochloric acid 2 mol/l TS 1000 ml 24
JPH288 Hydrochloric acid 3 mol/l TS 1000 ml 24
JPH289 Hydrochloric acid 4 mol/l TS 1000 ml 24
JPH290 Hydrochloric acid 6 mol/l TS 1000 ml 24
JPH291 Hydrochloric acid 7.5 mol/l TS 1000 ml 24
JPH292 Hydrochloric acid 10 mol/l TS 1000 ml 24
JPH293 Hydrogen hexachloroplatinate (IV) TS 10 ml 12
JPH295 Hydroxylammonium chloride-iron (III) chloride TS 100 ml 12
JPH296 Hydroxylammonium chloride TS  100 ml 12
JPH298 Hydroxylammonium chloride-ethanol TS  100 ml 6
JPH299 Imidazole TS 100 ml 12
JPH300 Indigo carmine TS 100 ml 3
JPH301 Iodine-starch TS 100 ml 3
JPH302 Iodine TS 100 ml 12
JPH303 Iodine TS dilute 100 ml 12
JPH304 Iodine TS 0.5 mol/l 100 ml 12
JPH305 Iron (III) chloride-acetic acid TS 100 ml 12
JPH306 Iron (III) chloride-iodine TS 100 ml 6
JPH307 Iron (III) chloride-methanol TS 100 ml 12
JPH308 Iron (III) chloride-pyridine TS anhydrous 100 ml 12
JPH309 Iron (III) chloride TS 100 ml 12
JPH310 Iron (III) chloride TS acidic 100 ml 12
JPH311 Iron (III) nitrate TS 100 ml 12
JPH312 Iron (III) perchlorate-ethanol TS 100 ml 12
JPH313 Iron (III) sulfate TS 100 ml 12
JPH313a Iron (III) sulfate TS 1000 ml 12
JPH314 Iron (II) tartrate TS 100 ml 12
JPH315 Iron (II) thiocyanate TS 100 ml 6
JPH316 Iron-phenol TS 100 ml 6
JPH317 Isoniazid TS 100 ml 12
JPH318 Lactic acid TS 100 ml 12
JPH319 Lead (II) acetate TS 100 ml 6
JPH320 Lead subacetate TS 100 ml 6
JPH321 Magnesia TS 100 ml 6
JPH322 Magnesium sulfate TS 100 ml 12
JPH323 Mercury (II) acetate TS for nonaqueous titration 100 ml 6
JPH324 Mercury (II) chloride TS 100 ml 12
JPH325 Metanil yellow TS 100 ml 12
JPH326 Methanesulfonic acid TS 100 ml 12
JPH326a Methanesulfonic acid TS 500 ml 12
JPH327 Methanesulfonic acid TS 0.1mol/L 100 ml 12
JPH328 Methanol anhydrous 1000 ml 24
JPH329 Methylene blue-potassium perchlorate TS 100 ml 12
JPH330 Methylene blue-sulfuric acid-sodium dihydrogenphosphate TS 100 ml 12
JPH331 Methylene blue TS 100 ml 12
JPH332 Methyl orange-boric acid TS 100 ml 12
JPH333 Methyl orange TS 100 ml 24
JPH334 Methyl orange-xylenecyanol FF TS 100 ml 12
JPH335 Methyl red-methylene blue TS 100 ml 12
JPH336 Methyl red TS 100 ml 18
JPH337 Methyl red TS for acid or alkali test 100 ml 6
JPH338 Methylthymol blue-potassium nitrate indicator 50 g 12
JPH339 Methylthymol blue-sodium chloride indicator 50 g 12
JPH340 Methyl yellow TS 100 ml 12
JPH341 Molybdenum (III) oxide-citric acid TS 100 ml 12
JPH345 Murexide-sodium chloride indicator 30 ml 12
JPH346 1,3-Naphthalenediol 100 ml 12
JPH347 p-Naphtholbenzein TS 100 ml 12
JPH348 Neutral red TS 100 ml 12
JPH349 Ninhydrin-acetic acid TS 100 ml 12
JPH350 Ninhydrin-butanol TS 100 ml 12
JPH351 Ninhydrin-citric acid-acetic acid TS 100 ml 12
JPH352 0.2% Ninhydrin-water saturated 1-butanol TS 100 ml 6
JPH353 Nitric acid, dilute 100 ml 24
JPH354 Nitric acid TS 2 mol/L 100 ml 24
JPH357 NN Indicator 50 g 12
JPH358 Oxalic acid TS 100 ml 12
JPH359 Palladium (II) chloride TS 100 ml 12
JPH360 Perchloric acid-ethanol TS 100 ml 12
JPH361 1,10-Phenanthroline TS 100 ml 12
JPH362 Phenol-hydrochloric acid TS 30 ml 12
JPH363 Phenolphthalein-thymol blue TS (A+B) - 100 ml solution A, 150 ml solution B 250 ml 12
JPH364 Phenolphthalein TS 100 ml 24
JPH365 Phenolphthalein TS alkaline 100 ml 12
JPH366 Phenol red TS 100 ml 12
JPH367 Phenol red TS, dilute 100 ml 12
JPH368 Phenylhydrazinium chloride TS 100 ml 12
JPH403 Phosphate TS 100 ml 12
JPH406 Phosphotungstic acid TS 100 ml 12
JPH407 Potassium acetate TS 100 ml 12
JPH408 Potassium carbonate-sodium carbonate TS 100 ml 12
JPH410 Potassium chloride TS acidic 100 ml 12
JPH411 Potassium chromate TS 100 ml 12
JPH412 Potassium dichromate-sulfuric acid TS 100 ml 12
JPH413 Potassium dichromate TS 100 ml 24
JPH414 Potassium dihydrogen phosphate TS 0.02 mol/l 1000 ml 12
JPH415 Potassium dihydrogen phosphate TS 0.05 mol/l 1000 ml 12
JPH418 Potassium dihydrogen phosphate TS 0.33 mol/L 1000 ml 12
JPH421 Potassium dihydrogen phosphate TS 0.1 mol/l 1000 ml 12
JPH422 Potassium dihydrogen phosphate TS 0.2 mol/l 1000 ml 12
JPH424 Potassium hexacyanoferrate (III) TS alkaline 100 ml 12
JPH425 Potassium hexahydroxoantimonate (V) TS 100 ml 12
JPH430 Potassium hydrogen phthalate TS for buffer solution 0.2 mol/l 1000 ml 12
JPH431 Potassium hydroxide-ethanol TS dilute 100 ml 12
JPH432 Potassium hydroxide TS 100 ml 12
JPH433 Potassium hydroxide TS 8 mol/l 100 ml 12
JPH434 Potassium iodide-zinc sulfate TS 100 ml 12
JPH435 Potassium periodate TS 100 ml 12
JPH436 Potassium permanganate TS 1000 ml 12
JPH437 Potassium permanganate TS acidic 100 ml 12
JPH438 Potassium sulfate TS 100 ml 12
JPH439 Potassium thiocyanate TS 100 ml 12
JPH440 Purifed water for ammonium limit test 1000 ml 12
JPH444 Quinoline TS 100 ml 6
JPH445 Selenious acid-sulfuric acid TS 30 ml 3
JPH446 Silver chromate-saturated potassium chromate TS 100 ml 6
JPH447 Silver nitrate-ammonia TS 30 ml 6
JPH448 Silver nitrate TS 100 ml 6
JPH448a Silver nitrate TS 1000 ml 6
JPH449 Sodium acetate-acetone TS 100 ml 12
JPH450 Sodium acetate TS 100 ml 12
JPH451 Sodium carbonate TS 100 ml 12
JPH452 Sodium carbonate TS 0.55 mol/l 100 ml 12
JPH453 Sodium chloride TS 100 ml 12
JPH454 Sodium chloride TS 0.1 mol/l 100 ml 12
JPH455 Sodium chloride TS 1 mol/L 100 ml 12
JPH456 Sodium dihydrogen phosphate TS 2 mol/l 100 ml 12
JPH458 Sodium dihydrogen phosphate TS 0.05 mol/l 100 ml 12
JPH459 Sodium dihydrogen phosphate TS 0.1 mol/l 100 ml 12
JPH463 Sodium disulte TS 100 ml 12
JPH464 Sodium hydrogen carbonate TS 100 ml 12
JPH465 Sodium hydroxide-dioxane TS 100 ml 12
JPH466 Sodium hydroxide TS 100 ml 12
JPH466a Sodium hydroxide TS 1000 ml 12
JPH467 Sodium hydroxide TS 0.05 mol/l 100 ml 12
JPH468 Sodium hydroxide TS 0.5 mol/l 100 ml 24
JPH469 Sodium hydroxide TS 2 mol/l 100 ml 24
JPH470 Sodium hydroxide TS 4 mol/l 100 ml 24
JPH471 Sodium hydroxide TS 6 mol/L 100 ml 24
JPH472 Sodium hydroxide TS 8 mol/l S 100 ml 24
JPH473 Sodium lauryl sulfate TS 100 ml 12
JPH474 Sodium lauryl sulfate TS 0.2 mol/L 1000 ml 12
JPH475 Sodium naphthoquinone sulfonate TS 100 ml 12
JPH476 Sodium periodate TS 100 ml 12
JPH477 Sodium phosphate TS 100 ml 12
JPH479 Sodium salicylate-sodium hydroxide TS 100 ml 12
JPH483 Sodium thiosulfate TS 100 ml 12
JPH484 Sulfosalicylic acid TS 100 ml 12
JPH485 Sulfuric acid, dilute 1000 ml 24
JPH486 Sulfuric acid-ethanol TS 100 ml 24
JPH487 Sulfuric acid-hexane-methanol TS 100 ml 12
JPH488 Sulfuric acid-methanol TS 100 ml 12
JPH489 Sulfuric acid-methanol TS 0.05 mol/l 100 ml 12
JPH490 Sulfuric acid-sodium dihydrogenphosphate TS 100 ml 12
JPH491 Sulfuric acid-sodium hydroxide TS 100 ml 12
JPH492 Sulfuric acid TS 100 ml 12
JPH493 0.05 mol/L Sulfuric acid TS  1000 ml 24
JPH494 Sulfuric acid TS 0.25 mol/l 1000 ml 24
JPH495 Sulfuric acid TS 0.5 mol/l 1000 ml 24
JPH496 Sulfuric acid TS 2 mol/l 1000 ml 24
JPH498 Tetrabutylammonium hydroxide TS 0.005 mol/l 100 ml 12
JPH499 Tetrabutylammonium hydroxide-methanol TS 100 ml 12
JPH500 Tetrabutylammonium hydroxide 10% in methanol TS 100 ml 12
JPH501 Tetrahydroxyquinone indicator 30 ml 12
JPH502 Tetramethylammonium hydroxide-methanol TS 1000 ml 12
JPH503 Tetramethylammonium hydroxide TS 100 ml 12
JPH505 Tetraphenylboron potassium TS 100 ml 6
JPH506 Thiourea TS 100 ml 12
JPH507 Thymol blue-N,N-dimethylformamide TS 100 ml 12
JPH508 Thymol blue TS 100 ml 24
JPH509 Thymolphthalein TS 100 ml 24
JPH510 Tin (II) chloride-sulfuric acid TS 100 ml 12
JPH511 Tin (II) chloride TS, acidic 100 ml 3
JPH512 Titanium (III) chloride-sulfuric acid
TS
100 ml 12
JPH513 Titanium (IV) oxide TS 100 ml 12
JPH515 Trichloroacetic acid TS 100 ml 12
JPH516 Trichloroacetic acid TS for serrapeptase 100 ml 12
JPH519 Trifluoroacetic acid TS 100 ml 24
JPH520 2,4,6-Trinitrophenol-ethanol TS 100 ml 12
JPH521 2,4,6-Trinitrophenol TS 100 ml 12
JPH534 Uranyl acetate TS 30 ml 12
JPH535 Uranyl acetate-zinc TS 100 ml 12
JPH536 Vanillin-sulfuric acid-ethanol TS 100 ml 12
JPH538 Zinc chloride TS 100 ml 12
JPH539.L5 Zinc chloride TS 0.04 mol/L 1000 ml 12
JPH540 Zinc iodide-starch TS 100 ml 12
JPH541 Zinc sulfate TS 100 ml 12
JPH542 Zirconyl-alizarin red S TS 30 ml 12

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
logo_zalofb
TÌM KIẾM NHANH
Dưới 1.000.000 VND
1.000.000-2.000.000 VND
2.000.000-10.000.000 VND
Trên 10.000.000 VND
Sản phẩm chính hãng
Hàng hóa đa dạng, phong phú nhiều chủng loại
Vận chuyển siêu tốc
Giao hàng tận nơi,đảm bảo chất lượng sản phẩm
Uy tín, chất lượng
Cam kết chính sách bảo hành và chế độ hậu mãi
LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA COACH

Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016

VPGD: Số 15-A15 Khu Đô Thị Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: ‎0243 633 2120 

Hotline: 0936 394 683 | Email: [email protected]

KẾT NỐI

Khách hàng tiêu biểukh-123

Các đối tác lớn:
logo-sub
Bản quyền thuộc về ALPHA COACH